De auto in uw vennootschap in 2012

ARTIKEL: SECUREX SOCIAAL SECRETARIAAT

De nieuwe regering wil een stukje van het gat in de begroting dichtrijden met de bedrijfswagens.
In een amendement toegevoegd aan het wetsontwerp houdende diverse bepalingen wordt de nieuwe belastingregeling voor deze voertuigen uit de doeken gedaan

Hoe zal het voordeel van alle aard berekend worden?

De tekst stelt dat het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het privégebruik van een bedrijfswagen voortaan berekend zal worden op de cataloguswaarde van het voertuig en de impact ervan op het milieu, dus de CO2-uitstoot.

Net zoals dit nu het geval is, is deze regeling zowel van toepassing op werknemers als op zelfstandige bedrijfsleiders.

Berekeningsformule

De nieuwe berekeningsformule voor het voordeel van alle aard zal er als volgt uitzien:

  • voor dieselwagens: cataloguswaarde x (5,5% + (CO2-95) x 0,1%) x 6/7
  • voor benzinewagens: cataloguswaarde x (5,5% + (CO2-115) x 0,1%) x 6/7
Definities

Om deze formules te kunnen toepassen, houden we rekening met de volgende parameters:

  • de cataloguswaarde. Deze is gelijk aan de gefactureerde waarde inclusief btw en opties en zonder kortingen. Deze definitie is zowel van toepassing op nieuwe wagens, als op tweedehandswagens als op wagens in leasing;
  • de CO2-uitstoot van de wagen. Dit is een gegeven dat wordt meegedeeld door de Directie Inschrijvingen Voertuigen van de FOD Financiën. Als de Directie geen gegevens over de CO2-uitstoot van een wagen bezit, hanteert ze de volgende gelijkstellingen:
   • voor een wagen met een benzine-, lpg- of aardgasmotor is de hoeveelheid uitgestoten CO2 gelijk aan die van een wagen die 205 gr/km uitstoot;
   • voor een wagen met een dieselmotor bedraagt de hoeveelheid uitgestoten CO2 195 gr/km.
  • de referentie-uitstoot. Voor dieselwagens is deze gelijk aan 95 g/km en voor benzinewagens of wagens met een LPG- of aardgasmotor 115 g/km
  • het CO2-basispercentage. Dit is gelijk aan 5,5%. Dit wordt evenwel aangepast indien de CO2-uitstoot van de wagen hoger of lager ligt dan de referentie-uitstoot: verhoging of verlaging met 0,1% per gram CO2 (met een minimum van 4en een maximum van 18%);
Minimumbedrag

Het bekomen voordeel van alle aard zal nooit lager mogen liggen dan 820 euro per jaar (dit is het basisbedrag,
dat elk jaar geïndexeerd wordt).
Voor inkomstenjaar 2012, aanslagjaar 2013 wordt een bedrag van 1.200 euro per jaar vooropgesteld.

Voorbeeld

Een bediende heeft een bedrijfswagen (Audi A4 – 2.0 TDI120, diesel) met een CO2-uitstoot van 134 gram per kilometer.
Hij woont op minder dan 25 kilometer van zijn werkplaats.

Volgens de huidige formule zou het voordeel van alle aard voor deze werknemer in 2012 het volgende bedragen: 0,00245 x 134 g/km x 5.000 / 12 = 136,79 euro per maand of 1641,48 euro per jaar.

Volgens de nieuwe formule wordt dit: 28.600 euro x (5,5% + (134-95) x 0,1%) x 6/7 / 12 = 192,03 euro per maand of 2304,36 euro per jaar.
Een verhoging aldus van 662,88 euro per jaar.

WIL U DIT BEREKENEN VOOR UW PERSOONLIJKE WAGEN(S), VOLG DAN DEZE LINK

Bijdrage van de begunstigde

Wanneer de werknemer of de bedrijfsleider een bijdrage betaalt voor het privégebruik van de bedrijfswagen, mag het bedrag van deze bijdrage in mindering gebracht worden van het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de bovenvermelde berekening.

Wat betaalt de werkgever/de onderneming?

Een deel van de kost van de bedrijfswagens zal ten laste genomen moeten worden door de werkgever of de onderneming die de wagen ter beschikking stelt.

Hiervoor wordt een deel van het voordeel van alle aard als niet-aftrekbare kost of verworpen uitgave gezien worden. Deze verworpen uitgave bestaat uit de kosten van de bedrijfswagen ten belope van 17% van het bekomen voordeel van alle aard, zoals berekend volgens de bovenvermelde formule.

De memorie van toelichting preciseert dat deze nieuwe bepaling van toepassing is bovenop de al bestaande aftrekbeperkingen op de met de bedrijfswagens verbonden kosten.

Inwerkingtreding

Het nieuwe belastingstelsel voor de bedrijfswagens zou op 1 januari 2012 in werking treden. Voor het zover is, moet de wet houdende diverse bepalingen uiteraard nog goedgekeurd worden door het Parlement en in het Belgisch Staatsblad verschijnen.
 
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 21-12-2011

naar hoofdpagina...